Yhdistyksen säännöt

1 §. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry.

2 §. Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Kitee.

Yhdistys toimii Keski-Karjalan alueella. Myös lähialueiden kuntien sellaiset toimijat, jotka ovat kiinnostuneita maaseudun kehittämistyöstä voivat olla jäseninä yhdistyksessä ja mukana toiminnassa.

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset pidetään tasapuolisesti koko toimialueella.

3 §. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisena yhdistyksenä edistää maaseudun kehittämistä ja kehittää työmahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä maaseudulla. Yhdistys kehittää erityisesti uutta luovan ja yhteistyöhön ja maaseudun kansainvälistymiseen perustuvan toiminnan edellytyksiä alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • toimii paikallisten toimijoiden yhteistyöorganisaationa
  • järjestää yhteisiä neuvottelu-, tiedotus- ja kokoustilaisuuksia
  • auttaa maaseudun kehittämistyöstä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneita välittämällä yhteyksiä
  • huolehtii alueensa paikallislähtöisten kehittämisohjelmien ja hankkeiden laatimisesta sekä ohjelmien mukaisen ja yhdistyksen toiminta-ajatukseen soveltuvien muiden maasudun kehittämiseen tähtäävien ohjelmien ja hankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, hallinnoinnista ja tiedotuksesta.
  • Yhdistys tiedottaa osaltaan maaseudun toimintamahdollisuuksista ja kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista paikallistoimijoille.
  • Yhdistys voi hakea toimintansa tukemiseksi avustuksia sekä julkisilta että yksityisiltä yhteisöiltä
  • Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi periä vuokraa / käyttömaksuja hallinnoimiensa tilojen käytöstä.
  • Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
  • Yhdistys voi järjestää maksullisia koulutus- ja muita tilaisuuksia.

4 §. Yhdistyksen jäsenyys

Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäseniksi voivat liittyä maaseudun kehittämistyöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenet maksavat yhdistykselle vuotuisen, yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu määrätään erikseen henkilö- ja yhteisöjäsenille.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on kahtena peräkkäisenä kalenteri­vuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä YhdL 14 §:ssä mainituilla perusteilla. Yhdistyksestä erottamisesta päättää hallitus.

5 §. Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Hallitukseen valitaan 9-15 jäsentä. Yhdistyksen syyskokous nimeää näistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Syyskokous valitsee kullekin hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varamiehen.

Hallituksen jäsenet on valittava mikäli mahdollista tasapuolisesti toimialueen henkilöjäsenistä, yhteisöjen sekä paikallisen julkisen tahon piiristä niin, ettei yksikään näistä kolmesta ryhmästä saa ehdotonta enemmistöä hallituksessa. Hallituksen kokoonpanon on oltava maantieteellisesti edustava suhteessa toimialueeseen.

Hallituksen varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten perättäisten toimikausien määrä on enintään kolme.

Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä erilaisia valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä varten. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Hallitus voi nimetä sihteerin ja taloudenhoitajan muista kuin hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi palkata yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muuta henkilökuntaa.

Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin henkilökohtaisen varamiehen. Yhdellä varsinaisella ja yhdellä varatilintarkastajalla on oltava vähintään HTM-pätevyys.

6 §. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä.

7 §. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 §. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa.

Syyskokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä. Siinä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja nimetään näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä sekä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja jäsenmaksujen suuruudesta.

Vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös, kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan käsitellä myös hallituksen esittämiä muita asioita ja yhdistyksen jäsenten esille ottamia asioita, ottaen huomioon Yhdistyslain 24 §:n määräykset.

9 §. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen yleinen kokous kutsutaan koolle esittämällä virallinen kokouskutsu Keski-Karjalan kuntien alueella ilmestyvissä paikallislehdissä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §. Yhdistyksen varojen käyttäminen sen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa sen varat jaetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Publish modules to the "offcanvs" position.