Hanketuki

Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät.

Katso millaisia hankkeita rahoituksella on tuettu

Tarinoita hankkeilta

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jonka ensisijainen päämäärä ei ole taloudellisen voiton tavoittelu. 

 • työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin ja vuokriin 
 • tiedonvälitykseen, selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen 
 • paikallisten palvelujen kehittämiseen, yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin 
 • kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja kulttuuri- sekä luonnonperinnön säilyttämiseen 
 • maatalouden, elintarvikealan ja metsätalouden kehittämiseen 
 • elinkeinorakenteen uudistamiseen, kilpailukyvyn ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä yrittäjien yhteistyöhön 
 • innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi   

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle

Hyväksyttävät kustannukset 

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset: 

 • Palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset 
 • Matkakustannukset 
 • Ostopalveluiden hankintakustannukset 
 • Vuokrakustannukset ja muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa. 

Yksityinen rahoitus 

Tarvitset hankkeeseen myös yksityistä rahoitusta. Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on vähintään 15-vuotias. Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta.  

Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä ja alustava aikataulu. 

Tuen määrä 

Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa ja suurin Leader-hankkeissa on 180 000 euroa. Hanke voi olla kestoltaan enintään viisi vuotta. 

Yleishyödylliset investoinnit 

Yleishyödyllinen investointi ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. 

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat: 

 • Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista, 
 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta, 
 • pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta, 
 • viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista sekä 
 • palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan. 

Rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat asiakirjat: 

 • kunnasta on selvitettävä lupa-asiat 
 • pääpiirustukset 
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä kustannusten arvioinnissa 
 • rakennusselostus ja -selostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma 
 • vuokrasopimus, jos rakennetaan vuokramaalle ja vuokraoikeuden kiinnitys maanmittauslaitokselta 

Rahoituslinjaukset 

Hankkeille myönnettävä tukitaso voi vaihdella.

Hanketukien maksun hakeminen 

Hae tuki maksuun Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Maksua voi hakea myös paperilomakkeilla, jotka löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Tutustu huolella Maaseutuviraston määräykseen kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta (määräys 53/15)

Kysy lisätietoa maksun hakemisesta tuen myöntäneeltä viranomaiselta.

maakaista-kuvitus-hanketuki.png

Ota yhteyttä

Leader-ryhmät

Alueelliset Leader-ryhmät neuvovat tuenhakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.
Vaara-Karjalan Leader
Joensuun seudun Leader -yhdistys
Keski-Karjalan Jetina

Maaseutupalvelut

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

Ely-keskus

Pohjois-Karjalan Ely-keskus

TE-palvelut

Pohjois-Karjalan TE-palvelut
maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot