Katsasta kyläsi -illoissa saadaan arvokasta tietoa alueen kylistä

13.3.2019 Mari Mustonen
Tuopanjoki Tuopanjoki

Vaara-Karjalan Leaderin Vakka-hankkeen Katsasta kyläsi-iltoja on toteutettu tähän mennessä yhteensä yhdeksällä kylällä Nurmeksessa, Juuassa, Ilomantsissa ja Lieksassa. Vaikka asiat ovat kylän aktiivisille toimijoille tuttuja, asioiden läpi käyminen yhdessä ja ratkaisujen etsiminen saavat kehittävää keskustelua aikaan. Kiitosta kyläläiset antavat siitä, että asiat kirjataan ylös ja niitä myös viedään tiedoksi eteenpäin. Katsastuksen tuloksena syntyvä raportti onkin yksi väline tuoda vuoropuhelua maaseutu ja kunta- ja kaupunkikeskuksien välille. Joissakin tapauksissa kauan toteuttamista odottanut asia on polkaistu illan jälkeen yhdessä liikkeelle.

Katsasta kyläsi-iltojen pohjana on Maaseutu2030-Tulevaisuustyöryhmän raportti, jossa kylien hyvinvointinäkökulma on nostettu näkyvästi esille. Illoissa onkin korostetusti käsiteltävänä yhdessä tekeminen, yhteishenki, tapahtumat sekä turvallisuus ja välittäminen. Toinen tärkeä kokonaisuus on osaamisen päivittäminen sekä halu tehdä ja osallistua. Kyläilloissa kerätään tietoa siitä, mitä asioita kyläläiset haluavat oppia ja raportissa ehdotetaan, miten esimerkiksi kursseja tai opetusta voidaan näihin tarpeisiin järjestää. Samalla etsitään käynnissä olevia hankkeita tai tahoja, jotka voisivat tarjota apua ja tukea.

Hankkeessa on laadittu myös malli, jonka avulla kylät voivat myös itsenäisesti käydä asiat läpi ja kirjata asiat omissa kyläilloissaan.

lipinlahti

Kylällä asutaan ja sitä tulee myös hoitaa

Vaikka kylät ovat hyvin erilaisia, nousee useilla kylillä esiin samoja teemoja. Kylän yhdistysten toive sukupolvenvaihdoksesta nousee keskustelujen kärkeen. Aktiivisten kylätoimijoiden ikääntyessä kylät kaipaavat uutta virtaa ja uusia toimintatapoja kylän kehittämiseen. Erityisesti mietitään sitä, millä tavoin nuoremmat ja kylän uudet asukkaat mieluiten osallistuvat oman kylän asioihin ja löytyykö siihen heidän omista lähtökohdistaan täysin uusia toimintatapoja. Maaseudulla halutaan asua, ympäristöä ja rauhaa arvostetaan, mutta toivotaan, että vastuu kylästä jakautuisi tasaisemmin asukkaiden kesken ja että tukea saataisiin jatkossa enemmän kunnilta ja kaupungeilta. Eri kylien ja yhdistysten välistä yhteistoimintaa ollaan myös halukkaita lisäämään ja siihen olisikin hyvä löytää uusia välineitä ja tukea.

Varsinkin muuttovoittoisissa kylissä, joissa lasten määrä on lisääntynyt tai kylissä, joihin on tullut paljon matkailua tai mökkiläisiä tukea ja yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä uimarantojen ja laitureiden kunnostamiseen. Kylätaloja on viimevuosina kunnostettu aktiivisesti, mutta eri kokoontumispaikkojen kunnostustarpeita on edelleen monilla kylillä. Maiseman hoito, vesakoiden raivaus, polkujen kunnossapito ja kaislikoituneiden alueiden kunnostus vaativat jatkuvia toimenpiteitä ja niihin tarvitaan lisäresursseja. Lisäksi useilla kylillä huolta aiheuttaa tiestön erittäin huono kunto ja kunnossapito.

Kyläkauppa, kioski, kahvila tai vaikkapa monipalvelupiste on usean kylän toivelistalla, vaikka paikkakunnalla toimii kyläläisten asiointia varten kuljetus keskustan palveluihin. Tarve näkyy varsinkin kesäaikaan, jolloin monen kylän asukasluku tuplaantuu ja etäisyys keskustaan on pitkä. Kyläläiset esittävät myös toiveita palvelusta, jossa asiointi- ja hyvinvointipalveluita tuotaisiin säännöllisesti kyliin.

Kylät haluavat tiedottaa kaikkia asukkaita ja mökkiläisiä

Kylläilloissa yksi puhutuimmista aiheista on tiedottaminen ja sen ongelmakohdat. Nykyaikaisia tiedotuskanavia mm. WhatsApp-sovellusta kylän sisäisessä tiedottamisessa käytetään, mutta sen ongelmaksi muodostuu se, ettei kaikilla kyläläisillä ole älypuhelinta ja joissakin ryhmissä on huomattu, että viestittely on paisunut niin, että tärkeät ajankohdat tai tiedotteet hukkuvat viestitulvaan. Perinteinen postilaatikkoihin jaettava tiedote toimii edelleen parhaiten. Sähköpostin, Facebook-sivujen käyttö tiedottamisessa sekä nettisivujen uusiminen ja päivittäminen koetaan tärkeäksi. Samoin sähköisten palveluiden käytön opastusta voisi kylillä kokeilla.

Kyläalueesta kertova kartta olisi kelpo tapa tiedottaa niin kyläläisiä, paikkakuntalaisia kuin matkailijoitakin kylän palveluista, poluista ja nähtävyyksistä. Kyläisille itselleenkin kartta kertoisi, millaisen alueen oma kylä muodostaa. Useilla kylillä koetaan, että hienot ja käyttökelpoiset retkeilypolut ja tulipaikat ovat liian pienen ryhmän tiedossa ja että niiden käyttöä saisi lisättyä rakentamalla kohteisiin hyvät opasteet. Kartta voisi toimia kätevästi myös turvallisuuteen liittyvien asioiden tiedottamisessa.

Turvallinen kylä välittää asukkaistaan

Yksinäisistä ja huonokuntoisista asukkaista välittäminen on kylissä luontevaa ja heihin kiinnitetään huomiota esimerkiksi lumen aurausten yhteydessä. Yksinäisyys, juttuseuran puute tai kyläilyn vähyys sen sijaan puhuttaa lähes joka kylässä. Näihin ehdotetaan ratkaisuiksi kyläilyiltoja ja tupailtoja kodeissa, järjestettyjä jutustelukerhoja ja soitto- tai viestirinkejä kylätapahtumien lisäksi. Toki huomioidaan myös se, että osa asukkaista voi vain haluta olla rauhassa, mutta yksinäisyyden tunnistamisen ja puheeksi ottamisen todetaan olevan aina paikallaan.

Useilla kylillä on laadittu turvallisuus- tai pelastussuunnitelma, mutta on kyliä joista se puuttuu kokonaan. Osa suunnitelmista vaatii päivittämistä ja tiedon jakamista kyläläisten käyttöön. On myös tärkeää tietää, missä taloissa on huonokuntoisia asukkaita, jotta heidän tilanteensa voi huomioida ja olla avuksi esimerkiksi myrskyn tai sähkökatkon sattuessa.

IMG 7481

Idearikkaat kylät

Kirsikkana kakussa kyläiltojen päätteeksi koottiin toteuttamista vailla olevia uusia ja villejä ideoita. Monenlaisia uusia tapahtumia keksittiin ja suurin osa niistä olikin toteuttamiskelpoisia. Kokemuksia on saatu siitä, että uudenlaiset tempaustyyppiset tapahtumat voivat iloisesti yllättää osallistujapaljoudella. Tällä kertaa idean kertomisesta ei myöskään joudu järjestelyvastuuseen, joten ideoita saa heitellä vapaasti. Illoissa on ideoitu mm. virtuaalikylää, mäkiautoilukisaa, joulupukkipankkia, lakkasuovaellusta ja saariseikkailua lapsille. Toivottavasti mahdollisimman moni mielenkiintoisista ideoista toteutuu ja tuo jatkossakin iloa ja piristystä kyläläisille, mökkiläisille ja lähialueen asukkaille.

 

Mari Mustonen

Mari Mustonen

Hanketyöntekijä

Vaara-Karjalan Leader ry

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot