A+ A A-
Maa- ja metsätalous 27.4.2020

Puusta pitkälle – tuhti tietopaketti metsänomistajille

Pohjois-Karjalan maapinta-alasta 89 % on metsiä. Yksityisomistuksessa alueen metsistä on yli puolet. Metsien merkitys alueen talouteen ja työllisyyteen on merkittävä, ja metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kiistaton.

Puusta pitkälle – puun tarjonnan sekä saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa -hanke on ELY-keskuksen rahoittama tiedonvälityshanke, jossa annetaan tietoa ja uusia työkaluja paikallisille ja etämetsänomistajille kestävään ja tuottavaan metsänhoitoon asiantuntijoiden ja ammattilaisten avulla. Hankkeen toimenpiteet on aloitettu maaliskuussa 2018  ja hanke päättyy 30.4.2020.

Hanketta hallinnoi Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy ja osatoteuttajana hankkeessa on Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry. Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on puun saatavuuden ja tarjonnan lisääminen sekä työllisyyden kasvattaminen Ylä-Karjalassa.    

Teemapäivät

Puusta pitkälle teemapäivä

Erilaiset metsäteemapäivät ovat kuuluneet olennaisena osana hankkeen toimenpiteisiin.  Teemapäivien aikana on kuultu asiantuntijaluentoja ja järjestetty näytöksiä metsänhoitoon liittyvistä toimista.

Teemapäivillä on perehdytty mm. oikea-aikaiseen taimikonhoitoon ja maastossa on tutustuttu käytännön läheisesti myös metsien tuhkalannoitukseen, jolla leimikot saadaan tuottamaan. Tärkeä tuottavuutta lisäävä ja metsänomistajan huomiota vaativa seikka on metsäautoteiden kunto. Aiheeseen liittyvän teemapäivän aikana on pureuduttu metsäautotien suunnitteluun, kunnostamiseen ja rakentamiseen sekä tutustuttu näihin toimenpiteisiin saataviin tukiin.

 

Puusta pitkälle metsäautotien rakentaminen1

Digitaalista metsätiedon hallintaa

Nykyisin on tarjolla paljon erilaisia sähköisiä järjestelmiä, joita metsänomistajat pystyvät hyödyntämään. Näillä järjestelmillä omistajat pitävät yllä metsäsuunnitelmia ja seuraavat metsätaloutensa tuloja ja menoja. Teemapäivän aikana on tuotu esille erilaisia digitaalisia palveluja, mm. Omavero.fi -verkkopalvelu, Mette-metsätalouden kirjanpito-ohjelma sekä erilaisia karttaohjelmistoja kuten ProMS ja Wuudis.

Hankkeen aikana on tutustuttu myös Suomen metsäkeskuksen metsaan.fi -verkkopalveluun. Metsaan.fi verkkopalvelusta löytyvät esimerkiksi kartat ja ilmakuvat, sekä hoitotyöt ja hakkuut. Yksityisten yhtiöiden palveluista esille tuotiin Stora Enson eMetsä, UPM:n Metsä -sovellus ja MetsäGroupin Metsäverkko.
- Digitaaliset palvelut on otettu positiivisesti vastaan, vaikka oletettavasti Nurmes-Valtimo alueella metsänomistajien keski-ikä onkin melko korkea kuten koko Suomessa. Tässä on koettu selkeä onnistuminen kun olemme vieneet asiantuntijat metsänomistajien luo, kertoo yritysneuvoja/ Yritysasiantuntija Juho Luostarinen PIKES Oy:stä.

Hiilitaseet töihin

Yksi teemakokonaisuus hankkeessa on hiilitaseen muodostuminen ja sen merkityksen ymmärtäminen tilatasolta lähtien. Metsän oikeanlainen hoito jo taimikko- ja leimikkovaiheessa takaa paremman tuottavuuden, ja puuhun sitoutuu enemmän hiiltä. Kun metsää hoidetaan oikein, myös suurta puuta on saatavilla rakennusmateriaaliksi kasvatuksen loppuvaiheessa. Puurakennukset ja muut puutuotteet sitovat hiiltä erittäin pitkäksi aikaa.  

arvopuu

Hankkeessa on perehdytty asiantuntijan avulla taimikonhoitoon ja arvopuun kasvatukseen ja esiin on nostettu myös ennakkoraivauksen merkitys ennen varsinaista hakkuutyötä. Metsänomistajille on annettu tietoa myös erilaisista kauppahintaan vaikuttavista tekijöistä. Hinta on metsänomistajille yksi puun tärkeimmistä puun myyntiin vaikuttavista asioista.
- On muistettava, että jos haluaa metsästä tuottoa, sen eteen on tehtävä töitä. Metsää pitää hoitaa alusta saakka, jotta saadaan hyvää puuta koko prosessin ajan. Alkupään ketju on äärimmäisen tärkeä. Ilman kunnollista raaka-ainetta ei ole jalostavaa teollisuutta, muistuttaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry:n metsänhoitaja, erityisasiantuntija Sakari Tikka.

Metsäpalveluihin tarvitaan yrittäjiä

Puusta pitkälle yrittäjä

Hankkeen kolmas tavoite on edistää metsäpalveluyrittäjyyden syntymistä. Tavoitteen saavuttaminen on koettu oletettua haastavammaksi. Esimerkiksi Riverian metsäkonekoululla järjestetyssä tilaisuudessa opiskelijat olivat kiinnostuneita enemmän koneella tehtävästä työstä kuin raivaussahalla ja pottiputkella tehtävistä toimenpiteistä.

Hankkeessa haastavaksi on muodostunut metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen, sillä näihin tilaisuuksiin saatiin vain vähän tulijoita kovasta markkinoinnista huolimatta.
- Töitä tällä saralla olisi, mutta kiinnostusta ei. Monet työt ovat yhden miehen suorittavaa työtä, koska koneella ei pystytä kaikkia töitä tekemään, eikä koneen käyttö aina ole kustannustehokasta. Työvoima olisi tarpeen, mutta halukkaita on vaikea löytää, toteaa Luostarinen.

Puuntuotannon ohella metsät ovat tärkeä luonnonvara mm. virkistyskäytössä, matkailupalveluiden kehittämisessä sekä marjojen ja sienten keräilyssä. Tutkimusta tehdään jatkuvasti metsien monipuolisesta hyödyntämisestä ja erilaiset metsistä saatavat luonnontuotteet ovatkin nousemassa tärkeäksi osaksi metsän hyödyntämistä erityisesti tuotteiden terveysvaikutusten vuoksi. Hankkeessa on järjestetty myös metsästä saataviin luonnontuotteisiin suuntautunut tilaisuus.

Tällä hetkellä luonnonantimista saa lisäansioita, mutta elantoa on etsittävä muualta.
- Nämä ovat lupaavia aloja, mutta metsäpuolella olevat henkilöt tarvitsevat näistä enemmän tietoa. Lupaavia tuotteita ovat erityisesti mahla ja pakuri. Kerääjien verkosto puuttuu vielä ja siinä olisi kehittämisen paikka, Luostarinen toteaa.

Tietoa tarvitaan jatkossakin

metsäautotie2

Tiedonvälityshanke on onnistunut hyvin ja on käynyt selväksi, että hankkeen laajentaminen koko Pohjois-Karjalan alueelle on tarpeellista.  Koko Pohjois-Karjalan aluetta koskeva hankehakemus on jätetty maaliskuun lopussa ELY-keskukseen.
-Taimikonhoitotöihin aktivoiminen kiireellisesti ja metsä- ja yksityisteiden korjaaminen on välttämätöntä, jotta hiilinieluja voidaan säilyttää ja saada puuta jalostukseen, Tikka kiteyttää.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Suomen 4H-yhdistyksen DigiMetsä-hankkeen kanssa ja tilaisuuksien järjestämisessä käytettiin apuna PIKES Oy:n ja MHY Pohjois-Karjala ry:n asiantuntemusta.
Hankkeen materiaaleihin ja maastossa toteutettuihin teemapäiviin voit tutustua Puusta pitkälle -hankkeen sivuilta. 

 

Puusta pitkälle, työtä tarjolle

Katso myös videot: 

Sähköiset palvelut
Taimikon ennakkoraivaus
Taimikon hoito
Tuhkalannoitus
Metsäautotiet

 

Mari Mustonen

Hanketyöntekijä

Vaara-Karjalan Leader ry

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa