Puhtia ja elinvoimaa maaseudulle

22.3.2019 Yliopistotutkija Arja Jolkkonen ja projektitutkija Virpi Lemponen

Puhti – Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hankkeessa selvitettiin, mitä kuntien elinvoimalla tarkoitetaan, ketkä kuntien ohella tuottavat elinvoimaa ja miten tulevaisuutta pyritään ennakoimaan.

Tutkimuksen perusteella elinvoima muodostuu kunnan ja sen alueella toimivien yritysten kilpailukyvystä, vetovoimasta eli kuntalaisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Kuntien elinvoiman syntyminen edellyttää laajan toimijaverkon yhteistyötä, jossa yritykset ja kolmas sektori ovat keskeisiä elinvoiman tuottajia. Kuntien strategioissa on oltava riittävästi liikkumavaraa, jotta kunnat voivat ketterästi muuttaa toimintaansa, jos muutokset ympäristössä sitä edellyttävät.

Kilpailukyky kuvaa alueen kykyä houkutella uusia yrityksiä ja vahvistaa olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksia. Vetovoima muodostuu muun muassa kunnan asuinalueiden viihtyisyydestä, luonnosta, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista, kulttuuritarjonnasta, yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta sekä hyvistä palveluista. Vetovoimaisuuden yhtenä osa-alueena on mielikuvat kunnan tarjoamista mahdollisuuksista, mutta pitovoima muodostuu kokemuksista. Kokonaisuutena kunnan elinvoimaa tulee siis tarkastella laajasti kilpailukyvyn, vetovoimaisen tai pitovoimaisen ympäristön, kuntatalouden, palveluiden, yrityskannan, työvoiman saatavuuden sekä yhteisöllisyyden näkökulmista.

 

Puhtipuu

Puhti-hankkeen toiminta ja toimijat

Puhti-hanke perustuu kolmen organisaation yhteistyöhön. Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia pyrkii tunnistamaan kehittyviä yritystoiminnan muotoja ja kuntakumppanuuksia maaseudun elinvoiman lähteenä. Maaseudun Sivistysliitto edistää ja vahvistaa yhteisöllisen yrittäjyyden verkostoja ja osaamista kokoamalla ja aktivoimalla maaseudun toimijoita. Karelia-ammattikorkeakoulun tehtävänä hankkeessa on maaseudun elinkeinojen ja palvelutuotannon kehittäminen osana maaseudun elinvoimaisuutta. Karelia-ammattikorkeakoulu innovoi, ideoi, hakee toimivia malleja muualta sekä tukee uusien ja kestävien liiketoimintamuotojen käyttöönottoa. Hanke luo edellytyksiä uudenlaiseen yrittäjyyteen ja toimeliaisuuteen maaseudulla kolmen toimijan kumppanuudella, joka tuottaa kokonaisuudessaan enemmän puhtia maaseudulle kuin mihin yksittäiset organisaatiot pystyisivät.

Puhtia Pohjois-Karjalaan – kuntien elinvoimaselvitys löytyy kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ.

Lisätietoja hankkeen facebook-sivuilta

Kirjoittajat: Yliopistotutkija Arja Jolkkonen ja projektitutkija Virpi Lemponen

Puhti pieni 002

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot